Knižnica Juraja Fándlyho

Knižnica Juraja Fándlyho

Naspäť
Počiatky trnavskej knižnice by sme mohli hľadať vo verejnej čitárni, zriadenej v hostinci na Františkánskej ulici Martinom Branislavom Tamaškovičom v roku 1838. Dnes, pod názvom Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, sídli v budove bývalej Slovenskej hospodárskej banky, naprojektovanej významným slovenským architektom Milanom Michalom Harmincom.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je v súčasnosti najväčšou verejnou knižnicou v kraji, ktorá poskytovaním knižnično-informačných služieb napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť. Plní zároveň funkciu mestskej knižnice. Ako regionálna knižnica spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu, poskytuje metodickú pomoc obecným, školským a mestským knižniciam a v rámci svojej krajskej pôsobnosti usmerňuje regionálne knižnice v kraji. Knižnica má pobočku na Tulipáne a na Prednádraží, detašovaným pracoviskom v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského je hudobné oddelenie knižnice.

Dnes Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka takmer 215 000 kníh, hudobnín, zvukových, audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Informácie o dokumentoch vo fonde knižnice je možné získať v on-line katalógu.

Knižnica registruje každý rok takmer 11 tisíc používateľov rôznych vekových skupín a viac ako 130 tisíc návštevníkov. Virtuálne navštívi knižnicu a jej katalóg ročne takmer 300 tisíc návštevníkov.

Okrem poskytovania výpožičných služieb sprostredkúva požičiavanie dokumentov z iných knižníc, slabozrakým, nevidiacim a inak zdravotne postihnutým požičiava zvukové knihy, poskytuje informácie o trnavskom regióne, jeho histórii a živote a prístup na verejný internet.

Záujemcom tiež poskytuje špeciálne informácie z oblasti duševného a priemyselného vlastníctva a špeciálne informácie z fondov Parlamentnej knižnice NR SR.

Cyklus podujatí pod názvom Maličkí a ich mamičky, určený pre deti predškolského veku a ich mamičky sa začal v roku 2005. Uskutočňuje sa v oddelení pre deti, v trnavských materských centrách, ale i počas akcie Májový kvet na Trojičnom námestí. Prečo čítame, kedy treba začať čítať, čo dieťaťu čítať, koľko treba čítať - to sú otázky, ktoré sa snažia knihovníčky zodpovedať na stretnutí s mamičkami na rodičovskej dovolenke. Súčasťou je hlasné čítanie, dramatizácia, tvorivá dramatika, alebo tvorivá dielňa pre deti, ako aj propagačný bulletin.

Knižnica pripravuje Prázdninový superklub už od roku 1992, keď sa uskutočnil jeho nultý ročník. Knihovníci si uvedomili, že knižnica nepozná prázdniny a práve v tomto čase má príležitosť podporovať nadobudnutý kultúrny návyk čítania a pravidelný kontakt s knihou. Počas letných prázdnin každú stredu je pripravený spoločný zaujímavý program. Program je koncipovaný tak, aby sme deťom poskytli oddych, zábavu i poučenie. Deti sa nemusia vopred prihlasovať, prídu iba vtedy, kedy im to vyhovuje, žiadne stretnutie nie je záväzné.

V knižnici sa pravidelne organizujú podujatia, vhodné pre deti i dospelých. Aktuálny program vždy nájdete priamo na stránke knižnice

Knižnica Juraja Fándlyho
Knižnica Juraja Fándlyho
Knižnica Juraja Fándlyho