Pedagogický inštitút

Pedagogický inštitút

Naspäť
V Trnave sa asi nenachádza stavba, ktorá by lepšie dosvedčovala ducha modernizmu začiatkov 60. rokov. Areál dnešnej Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity je príkladnou kompozíciou funkcií pre vyššie školstvo.

Na juhu to je dvojica výškových budov internátov, ktoré sú oproti sebe v miernom posune. Na ne je v priečnom smere napojený pozdĺžny trakt jedálne s kuchyňou, spoločenskými priestormi a telocvičňou. Napokon je na neho kolmo situovaná prevádzková časť samotnej vysokej školy s učebňami a vysunutými prednáškovými sálami. Objekt pôvodne slúžil na vzdelávanie učiteľov. Hmota veľkej, multifunkčnej auly zvýrazňuje hlavný vstup do vysokej školy. Jej priečelie je tvorené monumentálnym reliéfom s motívmi mieru a humanizmu od Juraja Kréna. Areál sa postupne od roku 2014 dopĺňa novými vedeckými pracoviskami. Priestorová rezerva pôvodnej myšlienky z počiatku 60. rokov tak vytvorila možnosti na súčasný rozvoj celého areálu. 

Bellušov vodojem
Bellušov vodojem
Bellušov vodojem