O nás


Začiatok snáh o vznik Oblastnej Organizácie cestovného ruchu (OOCR) v súčasnosti vystupujúcej pod názvom Trnava Tourism sa datuje k prvému workshopu uskutočnenému v hoteli Holiday Inn v Trnave 24. mája 2011. Na základe následných aktivít externých konzultantov, podnikateľov a predovšetkým magistrátu mesta Trnava bola TRNAVA TOURISM oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 23.2.2012 pod reg. číslom 09366/2012/SCR ako oficiálna oblastná organizácia cestovného ruchu v Trnave v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.


Našimi základnými cieľmi sú:

 • kontinuálna snaha o zatraktívnenie ponuky cestovného ruchu destinácie Regiónu Trnava,
 • marketing a predaj destinácie,
 • podpora vzniku a udržateľnosti nových produktov cestovného ruchu,
 • zabezpečovanie turistického informačného servisu pre návštevníkov Regiónu TRNAVA prostredníctvom svojho turistického informačného centra v Mestskej veži na Trojičnom námestí 1
 • implementácia inovácií do destinácie Región TRNAVA
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti tradičných produktov destinácie
 • skvalitňovanie služieb predovšetkým v HoReCa segmente v Trnave a priľahlom regióne.


Tieto ambície odzrkadľujú naše presvedčenie o potenciáli Trnavy ako destinácie turizmu na základe jej histórie, kvalitnej kultúry predovšetkým s prihliadnutím na sakrálnu hudbu. Nezanedbateľné sú aj výsledky v oblasti vinárstva a medovinárstva a ich medzinárodného dosahu. Tieto ambície odrážajú naše presvedčenie o ekonomickom potenciáli odvetvia cestovného ruchu v Trnave a jeho možnosti pozitívne stimulovať zamestnanosť v HoReCa segmente a príbuzných oblastiach.

 

Trnava Tourism  ako organizácia destinačného manažmentu (DMO) pre región Trnava a okolie si zvolila za strategický cieľ do budúcich rokov zvýšiť počet návštevníkov Trnavy a priľahlého regiónu.

Na trh cestovného ruchu vstúpila DMO Trnava Tourism ako jedinečná iniciatíva na Slovensku s víziou vybudovať do budúcnosti z regiónu Trnava európsky rozpoznateľnú destináciu.

Vízia aj strategický cieľ musia byť podporené aj ďalšími špecifickými cieľmi:

 1. cieleným poziciovaním značky Trnava
 2. budovaním atraktívnych produktových línii a produktov destinácie
 3. vybudovaním komplexného systému riadenia cestovného ruchu v regióne Trnava (okres Trnava) prostredníctvom fungujúcej regionálnej organizačnej štruktúry
 4. proaktívnou a ústretovou komunikáciou s domácimi obyvateľmi ako aj s návštevníkmi Trnavy a priľahlého regiónu

 

Naši členovia